Elegis Production
Elegis Solution

Elegis Production

Elegis Production

VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Informační systém ELEGIS Production je určen pro výrobní společnosti nejrůznějších velikostí a zaměření. Jedná se o systém cíleně navržený pro firmy zabývající se výrobou.
 • Výrobní informační systém Elegis Production

 • vyrábějte rychleji, levněji a kvalitněji

 • ​díky profesionálnímu systému!

 

 1. Chcete mít přehled o rozpracovanosti zakázek?

 2. Dokážete rychle a jednoduše vytvořit plán výroby?

 3. Chybí Vám někdy materiál pro výrobu?

 4. Stává se Vám, že nedodržíte termín?Co je MES (Manufacturing Execution System)?

 
MES (Manufacturing Execution System) neboli Výrobní informační systém, má za úkol především operativně řídit výrobu a získávat potřebná on-line data o jejím aktuálním stavu a rozpracovanosti. Tyto systémy tvoří vazbu mezi podnikovými informačními systémy (např. typu ERP) a systémy pro automatizaci výroby (technologických procesů). Podnikové informační systémy a systémy pro řízení výroby MES jsou vzájemně provázány, protože bez této vazby nemůže žádný systém pro řízení průmyslové výroby efektivně fungovat.

MES  splňuje všechny požadavky, které jsou na MES systémy dle definice mezinárodní asociace MESA International a dalších standardů kladeny. Modulárnost systému zákazníkům umožňuje vybrat si jen ty funkcionality, které potřebuje, jako je sběr výrobních dat, sledování materiálového toku, dispečerské řízení výroby a její krátkodobé plánování, řízení kvality, řízení údržby, správa procesů, apod. Nasazením systému MES  se výrazně zvýší „viditelnost“ všech výrobních a logistických procesů i jejich kvalita a efektivnost. Výroba je tak řízena a vyhodnocována na základě přesných a spolehlivých dat získávaných v řadě případů přímo z technologické­ho nebo logistického procesu, tedy bez možného negativního vlivu člověka.

 

Přínosy MES (Manufacturing Execution Systém)
 

 • Snižování výrobních nákladů
 • Zvýšení produktivity
 • Zajištění zpětné dosledovatelnosti
 • Celkové dosáhnutí vyšší kvality výroby pomocí jednotlivých procesů ve výrobě
 • Optimalizace výrobních procesů


ZÁKAZNÍCI O elegis producition ŘÍKAJÍ


"Výrobní informacční systém ELEGIS Production mi poskytuje perfektní přehled o každé zakázce od přijetí až po expedici. Přesně vím, v jakém stavu zakáka je a kdy bude hotová"

"Výroba trvá kratší dobu a dodržujeme termíny. Pomohlo nám, že máme plán vroby a všichni tak vědí, co mají dělat. A ž se nám nestává, že by nám chyběl materiál"

 

EFEKTIVNĚJŠÍ MATERIÁLOVÁ
A VÝROBNÍ LOGISTIKA

 

Materiálové toky lze sledovat, řídit a plánovat jak ve výrobě, tak v jejím bezprostředním okolí (mezisklady). Původ výrobků je možné zdokumentovat prostřednictvím sledování šarží a výrobních sérií (zpětná i dopředná dosledovatelnost).

 

Větší průhlednost výrobních objednávek

 
Všechny požadované operace u objednávek jsou neustále monitorovány. Přesné údaje o aktuálním stavu objednávky a jejím průběhu jsou kdykoli snadno dostupné pro objektivní analýzu a kontrolu nákladů.

 

Lepší dostupnost a aktuálnost informací
o stavu a výkonnosti strojů

 
Činnost všech strojů je nepřetržitě a automaticky monitorována. Kromě poskytování informací o aktuálním stavu jsou během výroby sbírány informace o sledovaných veličinách (tlak, otáčky, zdvih, teplota atd.) a aktivně ohlašovány všechny stavové změny každého stroje, které jsou významné pro jeho sledování a řízení.

 

Lepší řízení nástrojů

 
Tok nástrojů je možné rychle, účinně a komplexně řídit i plánovat. K tomu lze využít jak záznamů o historii údržby nástrojů, tak údržbových plánů.

 

Lepší plánování kontrol

 
Díky pokročilému výrobnímu plánování lze stanovit jednoznačná kritéria efektivní výroby a kontroly výrobků tak, aby splňovaly požadavky systému řízení kvality.

 

Jednodušší sběr dat o kontrolách

 

Data o prováděných kontrolách jsou shromažďována jednoduše, rychle a účinně.Lepší řízení reklamačního procesu

 
Uplatněné reklamace lze registrovat, posuzovat a analyzovat. V rámci stanoveného reklamačního postupu lze dílčí úkoly a jednotlivé kroky přidělovat konkrétním pracovníkům a průběžně sledovat i vyhodnocovat jejich plnění. Manažer kontroly jakosti má tak neustálý přehled o stavu reklamačního řízení a dodržování stanovených lhůt a termínů.

 

Lepší shromažďování údajů
o pracovní době

 
Docházku a absenci zaměstnanců lze zaznamenávat soustavně. Integrovaný systém vedení pracovní doby navíc na požádání dokáže vypočítat typ mzdy každého zaměstnance na základě individuálních modelů pro odměňování.

 

Kvalitnější plánování
personálních zdrojů

 
Personální kapacity je možné plánovat na základě požadavků objednávek s přihlédnutím ke kvalifikaci a dostupnosti zaměstnanců.

 

Lepší určování motivačních odměn

 
Na základě informací, které jsou dostupné prostřednictvím sběru dat o zakázkách a pracovní době lze získat objektivní, spolehlivé a konzistentní údaje, které jsou nezbytné k určení mzdy vycházející z výkonnosti zaměstnanců.

 

Jednodušší kontrola přístupu

 
Pomocí přístupových oprávnění zaměstnanců i návštěvníků lze snadno evidovat a řídit jejich pohyb po objektu.

 

Funkcionalita MES

(Manufacturing Execution System)

 
 • Kusovník a technologické postupy (včetně variant)
 • Kalkulace – plánované i skutečné, porovnání plánovaných a skutečných kalkulací
 • Výrobní zakázky, sledování rozpracovanosti a nákladů
 • Varianty výrobků
 • Plánování materiálových potřeb – MRP
 • Kapacitní plánování APS (včetně Ganttova diagramu)
 • Kompletní práce se zdroji, plánování a zajištění zdrojů pro výroby
 • Plánování a nákup materiálů
 • Plánování a řízení kooperací
 • Operativní řízení výroby, výrobní dispečink
 • Výrobní čísla a šarže
 • Kompletní trasovatelnost výroby se zachováním historie výroby
 • Tisk průvodek a štítků
 • Odvádění operací (pomocí čárových kódů a dalších metod)
 • Automatický sběr dat z výroby
 • Speciální odváděcí pracoviště
 • Napojení na měřící pracoviště
 • Napojení na výrobní linky
 • Sledování a odvádění výroby / rozpracovanosti výroby
 • Expedice a balení
 • Kontrola kvality, sledování a náprava zmetků, jakost výrobků
 • Kompletní evidence výrobní (výkresové) dokumentace
 • Rozpracovaná výroba
 • Vyhodnocení spotřeby zdrojů včetně finančního pohledu
 • Kompletní výrobní controlling a manažerské nástroje (Business Intelligence)

Kontaktujte nás a vyžádejte
si konkrétní informace

zákaznické reference

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás


Poskytujeme poradenství a konzultace týkající se informačních systémů, ale také poradenství z oblastí optimalizace firemních procesů, řízení a odměňování pracovníků, marketingové strategie, prezentace a mnohé další.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT