Odvádění operací
Elegis Solution

Odvádění operací

Odvádění operací

SBĚR DAT Z VÝROBY

Systém odvádění výroby slouží pro rychlý a snadný sběr dat z výroby pomocí technologie čárových kódů, RFID čipů apod., nebo přímým napojením na výrobní linky či stroje.
 • sledování stavu a výkonnosti stoje v čase

 • odvádění operací pomocí čarového kódu přímo z výrobku

 • online (automatické) odvádění operací na lince

 • odvádění operací pomocí čarového kódu z průvodky

 • snímání různých veličin výrobní linky

 

 1. ​Potřebujete mít přehled o tom, co je již vyrobeno?

 2. Je odvádění výroby náročné a trvá dlouho?

 3. Chcete pracovníky motivovat k vykazování práce?

 4. Chcete zvýšit produktivitu pracovníků?


  ...Odvádění operací Vám to umožní

  


Co je a pro koho je systém odvádění výroby
(hlášení operací výroby) určen?

 
Systém slouží pro rychlý a snadný sběr dat z výroby pomocí technologie čárových kódů, RFID čipů apod., nebo přímým napojením na výrobní linky či stroje.

Odvádění výroby a automatizovaný sběr dat z výroby přináší také možnost traceability výroby. Více informací o systému traceability výroby.

Systém hlášení výrobních operací je určen pro všechny firmy, které chtějí zjednodušit a zrychlit sběr dat z výroby a dosáhnout tak přesných informací o rozpracovanosti, zvýšení motivace zaměstnanců a celkové produktivity na jednotlivých pracovištích.

 

Systém odvádění výroby používají

 
ING. MILAN BUREŠ , ŘEDITEL SPOLEČNOSTI APRI S R.O., HOVOŘÍ O PŘÍNOSECH POUŽÍVÁNÍ HLÁŠENÍ OPERACÍ:
„U každé jednotlivé zakázky přesně víme, v jakém je stavu, protože hlášení operací výroby probíhá pomocí čárových kódů on-line na jednotlivých pracovištích. Víme tak, zda výroba probíhá podle plánu a můžeme reagovat na případné změny. Zaměstnanci navíc ihned vidí, kolik si za daný den již vydělali na mzdu a motivuje je to k práci.“

VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ELEGIS PRODUCTION POUŽÍVAJÍ MIMO JINÉ:
 • APRI s.r.o.
 • PANEP s.r.o.
 • Prefa Brno a.s.
 • UNIS-N spol. s r.o.

 

Důvody, proč zákazníci systém hlášení
operací výroby kupují a používají

 • Jedním z klíčových přínosů, který zákazníci oceňují, je získání přesných informací o rozpracovanosti jednotlivých zakázek, výrobních příkazů a výrobních operací. To navíc velmi elegantním a jednoduchým způsobem, který navíc vede k omezení chybovosti a mnohdy zvyšuje motivaci zaměstnanců a jejich produktivitu.
 • Často využívanou funkčností při hlášení výroby, resp. při hlášení operací výroby je na straně jedné odepisování materiálů nebo polotovarů (a to buď automaticky nebo na základě skutečné spotřeby) a na straně druhé příjem hotových polotovarů/výrobků na sklad označit jako hlášení neshody a do systému se tak okamžitě zanesou informace o místě původu neshody, typu neshody… což přispívá k celkovému zlepšení systému řízení jakosti.
 • Traceabilita výroby je dalším vítaným přínosem spojeným s odváděním výroby nebo automatickým sběrem dat z výroby. Více informací o systému traceability výroby .
 • Samozřejmou součástí systému hlášení výroby jsou přehledy, statistiky a manažerské výstupy. Sledovat lze „cokoliv“ – statistiky výkonosti pracovníků, chybovosti, odpracovaný čas,…

 

Detailní přehled o rozpracovanosti
na úkor snížení pracnosti?

 
ZNÍ TO JAKO PARADOX?
Na první pohled to zní velmi paradoxně, aby zákazníci získali detailní přehled o rozpracovanosti a navíc se snížila pracnost vlastního hlášení výroby. Ale v praxi to v mnoha případech skutečně takto je. Hlášení výroby probíhá často přepisováním údajů do počítače, přičemž tyto údaje jsou na dílně psány ručně na průvodku výroby nebo do nějaké formy připravených formulářů. To s sebou nese nejen riziko chybovosti, ale častokrát velké časové zpoždění mezi dokončením výrobní operace a jejím zaznamenáním do počítače.

JAK DOJDE KE SNÍŽENÍ PRACNOSTI, ZRYCHLENÍ A ZJEDNODUŠENÍ?
Systém hlášení výroby je velmi intuitivní a jednoduchý a každého pracovníka přesně navádí, co má udělat. Vše probíhá zpravidla on-line a pracovník je při postupu kontrolován a je tedy velmi malá pravděpodobnost, že dojde k chybě. A výsledky, resp. přínosy takového přístupu k odvádění operací jsme již mnohokráte zmiňovali… máte detailní přehled o stavu výroby jednotlivých zakázek a můžete velmi efektivně kontrolovat průběh výroby.

Stejného nebo lepšího výsledku lze dosáhnout, pokud se hlášení výroby plně automatizuje a informace o provedení operace jsou snímány přímo z výrobní linky nebo jednotlivých strojů (samozřejmě záleží na situaci a možnostech konkrétního provozu). Tím se úplně eliminuje lidský faktor, pracnost a chybovost s tím spojená.

 

ROSTE MOTIVACE I PRODUKTIVITA

 
Praxe potvrzuje, že systém hlášení výroby, ať už prostřednictvím čárových kódů, nebo automatický sběr dat z výroby přímým napojením na výrobní stroje, vede ke zvýšení motivace a produktivity. Z psychologického pohledu je to velmi jednoduché – přibude neustálá kontrola a na všechny je najednou „vidět“. Potvrzují to i mnohé studie.

 

PŘÍJMY A VÝDEJE SNADNO A RYCHLE

 
Velmi často využívanou funkcionalitou spolu s odváděním výroby je výdej materiálů a polotovarů nebo naopak příjem hotových výrobků a polotovarů na sklad.

Výdej materiálů a polotovarů může být proveden mnoha různými způsoby, vždy záleží na konkrétních požadavcích a na nastavení výrobních procesů. Materiály a polotovary mohou být odváděny automaticky spolu s odvedením operace, materiály a polotovary mohou být odváděny dle skutečné spotřeby a to včetně použité šarže či výrobního čísla apod.

Pokud je výrobek dokončen, lze naopak provést příjem na sklad a to opět několika způsoby včetně automatického.

 

Řízení jakosti jako bonus

 
Ve většině případů se v rámci odvádění operací využívá i možnost hlášení neshod či zmetků. Vše probíhá úplně stejně, jako při hlášení operací – pracovník je systémem veden a kontrolován. Navíc se zadají pouze informace, že se jedná o neshodnou výrobu či zmetek (popřípadě i další informace v závislosti na požadavcích konkrétního zákazníka). Tímto vzniká kompletní přehled o neshodách a zmetkovitosti ve výrobě, který lze v rámci systému řízení jakosti využít k nejrůznějším přehledům, statistikám apod. Vítanou možností systému ( pokud je to logicky možné ) je kontrola povoleného procenta zmetkovitosti – viz. další kapitola.

 

Neustálý monitoring
– výstrahy (aletry) a upozornění

 
Dalším způsobem, jak lze systém odvádění operací využít, je monitorování výroby. Pokud například nedojde po nějakou dobu k nahlášení operace výroby (a podle systému dojít mělo), nebo je hlášena zvýšená zmetkovitost na určitém pracovišti, systém toto může vyhodnotit jako nestandardní událost a poslat automaticky výstrahu či upozornění (interní poštou systému, e-mailem,…)

 

Je důležité, aby se informační
systém dokázal přizpůsobit?

 
Provedené studie říkají, že ano. Zkušenosti naše reps. našich zákazníků to jen a jen potvrzují. Každá společnost má své speciality a jedinečné zaběhlé postupy (byť si to mnohdy nepřipouští).

Pokud je možno systém nastavit a upravit podle těchto specifik, pak může být pro společnost opravdu velkým a prokazatelným přínosem. A přesně takto je navržen a vyroben systém pro odvádění výroby, který je u jednotlivých zákazníků přizpůsoben přesně jejich požadavkům.

 

Příjemná cena, nízké náklady na provoz

 
Napište nám a my vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku.  Budete možná mile překvapeni cenou řešení i provozními náklady.

 

Pravidelná aktualizace
a doplňování funkčností

 
Systém odvádění výroby je neustále vylepšován a rozšiřován o novou funkčnost. V neposlední řadě je věnována péče technologické stránce tak, aby systém vyhovoval současným trendům v oblasti informačních systémů.

Na vývoji se podílí nejen IT-pracovníci (programátoři), ale především odborníci z nejrůznějších druhů výroby (elektrotechnika, nábytkářství, strojírenství,…),  kteří mají v těchto oblastech znalosti a zkušenosti.

 

Funkčnost systému

(hlášení operací výroby)

 
Systém pro odvádění operací byl vytvořen na základě požadavků zákazníků, u kterých rostla potřeba zvýšení efektivity sběru dat z výroby a potřeba znát přesněji rozpracovanost jednotlivých zakázek. Na základě toho vznikl systém, který tyto a mnohé další požadavky pokrývá.


SOUČÁSTÍ SYSTÉMU JSOU MANAŽERSKÉ NÁSTROJE (BUSINESS INTELLIGENCE)

 
Nejen pro vyhodnocování výsledků, ať už se jedná o statistiky jednotlivých pracovníků, pracovišť, zmetkovitosti a mnohých dalších lze využít manažerské nástroje – Business Intelligence Více si o Business Intelligence přečtete na samostatné stránce zde.
 

ROZSAH FUNKČNOSTI ODVÁDĚNÍ VÝROBNÍCH OPERACÍ

 
 • Odvádění výrobních operací pomocí ČK, RFID apod.
 • Intuitivní navigace (průvodce)
 • On-line kontroly v IS
 • Tisk podkladů (štítky, průvodky,…)
 • Automatický sběr dat z výroby – napojení na výrobní linky, stroje, …
 • Výdej materiálů a polotovarů ze skladu (mnoho variant)
 • Naskladnění polotovarů a výrobků na sklad (mnoho variant)
 • Hlášení pomocí průmyslových počítačů, dotykových obrazovek, stacionárních terminálů, mobilních terminálů…
 • Evidence docházky a odpracované doby
 • Traceabilita výroby (Více informací o systému traceability výroby se dočtete na samostatné stránce zde.)
 • Statistiky výkonnosti pracovníků, pracovišť,…
 • Možnost využití Business Intelligence
 • Aktualizovat seznam na stránce SAP

Kontaktujte nás a vyžádejte
si konkrétní informace

zákaznické reference

ATC Styl, s.r.o.

Společnost ATC Styl s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou CNC kovoobráběním nerezových a uhlíkových ocelí, slitin hliníku, mědi a plastů. Při mém nástupu do firmy na pozici ředitele bylo z mých prvních úkolů řešit komplexní informační systém pro správu zakázek a výroby. Společnost Elegis s.r.o. jsme zvolili na základě výběrového řízení, kdy jsme hodnotili schopnost potencionálních dodavatelů řešit úskalí našich potřeb a specifikace výroby.

Koncem roku 2014 proběhla vlastní implementace, hodně úsilí bylo věnováno napojení IS výroby ELEGIS Production na ekonomický systém DUEL od Ježek Software. Během cca 6-ti měsíců jsme nastavili a odladili běh systému výroby, aby co nejvíce vyhovoval potřebám společnosti a to zejména:
 • Propojení příjmu zakázek z DUEL do IS výroby
 • Generování výrobních příkazů z technologie
 • Terminály pro odvádění operací ve výrobě a odepisování hutního materiálu a polotovarů pro výrobu
 • Propojení výroby a skladu výrobků při expedici a následné fakturaci výrobků  
 • Definice a nastavení pracovišť a jejich nákladů výroby

Green Project S.r.o.

"V RÁMCI ROZVOJE SPOLEČNOSTI JSME V ROCE 2007 DOSPĚLI K POTŘEBĚ POŘÍZENI A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. VYBÍRALI JSME Z PŘEDNÍCH HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU S VIZI ROZŠIROVÁNI FIRMY A VARIABILITOU SYSTÉMU. VYBRALI JSME ŘEŠENÍ OD FIRMY SAP VERZI SAP BUSINESS ONE. PROŠLI JSME ANALÝZOU A IMPLEMENTACÍ U DNES JIŽ NEEXISTUJÍCÍ FIRMY A PO PÁR MĚSÍCÍCH ZJISTILI ŽE NEJSME SPOKOJENÍ. NÁSLEDNĚ JSME SI NAŠLI FIRMU ELEGIS, KTERÁ NÁM DOKÁZALA NABÍDNOUT A ZAJISTIT ŘEŠENI PŘÍMO PRO NÁS NA MÍRU SE KTERÝM JSME SPOKOJENI. ELEGIS JE PRO NÁS KVALITNÍM PARTNEREM NA KTERÉHO SE DÁ SPOLEHNOUT A DOKÁŽE VYŘEŠIT NAŠE POŽADAVKY. PERSONÁL PRACOVNÍKŮ JE VSTŘÍCNÝ A JEJICH SCHOPNOSTI JSOU NA VYSOKÉ TECHNICKÉ ÚROVNI. 

"INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁM DLOUHODOBÉ PŘINÁŠÍ ZEFEKTIVNĚNI NAŠICH PROCESŮ, RYCHLOU DOSTUPNOST INFORMACI, PŘEHLED O NÁKLADOVOSTI ZAKÁZEK A RYCHLOU ANALÝZU DAT V DLOUHODOBÉM HORIZONTU COŽ JE VELKÝM PŘÍNOSEM."
 
- LUKÁŠ NOVOTNÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A ŘEDITEL

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém ELEGIS Production, který používáme od roku 2003.

Před zavedením ELEGIS Productionbylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací.

Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost Elegis s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. Elegis plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků Elegis, kteří nám mnohdy dobře poradili. V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy Kaláb – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů.

Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně. Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé Excely, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě. Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

OHL ŽS, a.s.

ELEGIS s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů již od roku 1996. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů ELEGIS dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

Vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje ELEGIS s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.
 
​"ZA DOBU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE BYLY REALIZOVÁNY VÝVOJOVÉ PRÁCE V ROZSAHU TISÍCŮ HODIN. SCHOPNOST ELEGIS S.R.O. RYCHLE A PRUŽNĚ REAGOVAT NA NAŠE POŽADAVKY PŘEDSTAVUJE VÝRAZNOU PODPORU NAŠICH ČINNOSTÍ A USNADŇUJE NAŠE PODNIKÁNÍ."
 
- ING. JAN NOVÁK, VEDOUCÍ ODBORU IT A TELEKOMUNIKACE

PANEP s.r.o.

"Elegis s.r.o. realizuje pro naši společnost vývoj aplikací a systémů nejrůznějšího charakteru a rozsahu, a dále vyvíjí nové moduly stávajících informačního systému nebo upravuje a rozšiřuje funkcionalitu existujících systémů. Pro takto vyvinuté aplikace, systémy nebo moduly systémů elegis dlouhodobě poskytuje podporu a servis a dále pokračuje na jejich rozvoji.

vývoj a rozvoj je realizován na základě našeho zadání podle momentálních potřeb naší společnosti a trhu. Ceny a termíny realizace respektují dohodnuté podmínky. V rámci vývoje a rozvoje elegis s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby za účelem návrhu optimálního řešení.

Za dobu vzájemné spolupráce byly realizovány vývojové práce v rozsahu stovek hodin. Schopnost elegis s.r.o. rychle a pružně reagovat na naše požadavky představuje výraznou podporu našich činností a usnadňuje naše podnikání."

- Mgr. Radek Patočka. jednatel PANEP s.r.o.

UNIS-N, spol s.r. o.

"​V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v unis-n spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a ELEGIS Production. Obával jsem se, že  systém sap bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.
Všechny reference

SPOLEČNOST V ČÍSLECH

DESÍTKY

LET
V OBORU

STOVKY

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

TISÍCE

SPOKOJENÝCH
UŽIVATELŮ

DESETI TISÍCE

PŘIHLÁŠENÍ
ZA DEN

elegis - informační systémy

jsme tu pro vás


Poskytujeme poradenství a konzultace týkající se informačních systémů, ale také poradenství z oblastí optimalizace firemních procesů, řízení a odměňování pracovníků, marketingové strategie, prezentace a mnohé další.

Prostřednictvím telefonu jsme Vám k dispozici téměř neustále, přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu.

 
KONTAKTOVAT